ROLS

∝ عـلامه امـینى (ره) فـرمودند:

عـلامه امـینى ره فـرمودند: شــب و روز تاسوعا و عاشورا براى سلامتى امام زمان #صــدقه دهید چون قلبِ حــضرت اندوهناڪ جَدِّ غریب ‌شان، حضـــرت سیدالشهداء.

عـلامه امـینى (ره) فـرمودند: شــب و روز تاسوعا و عاشورا براى. ∝ عـلامه امـینى (ره) … امام سجاد علیه السلام فرمودند: رحمت خدا بر عمویم عباس بن علی علیهما السلام؛ همانا او …

عـلامه امـینى (ره) فـرمودند: شــب و روز تاسوعا و عاشورا براى. ∝ عـلامه امـینى (ره) … امام سجاد علیه السلام فرمودند: رحمت خدا بر عمویم عباس بن علی علیهما السلام؛ همانا او …

عبدالحسین امینی نجفی مشهور به علامه امینی (متولد: ۱۳۲۰ هجری قمری در سراب واقع در آذربایجان، … موضوع این کتاب دربارهٔ «عالمانی بود که در راه حق به شهادت رسیده‌اند».

محسن ( @2285mhsn ). ∝ عـلامه امـینى (ره) فـرمودند: شــب و روز تاسوعا و عاشورا براى سلامتى امام زمان #صــدقه دهید چون قلبِ حــضرت اندوهناڪ جَدِّ غریب ‌شان، حضـــرت …

نگاهی به زندگی علامه امینی(ره) در سال 1320 ه. ق برابر با 1281 ه. ش ستاره‌ای در شهر تبریز، در خانه‌ای سرشار از علم و تقوا بدرخشید و افراد خانواده‌ را سرشار از شادی و …

حضرت فرمودند: «الغدیر غدیره». * ماجرای ماری که منجمد شد علامه امینی با مرحوم قاضی ارتباط داشتند، نقل کرده بودند: یک شب چهارشنبه در راه مسجد سهله و …

6 hours ago; 21 likes; 0 comments. ∝ عـلامه امـینى (ره) فـرمودند: شــب و روز تاسوعا و عاشورا براى سلامتى امام زمان #صــدقه دهید چون قلبِ حــضرت اندوهناڪ جَدِّ غریب …

0. ∝ عـلامه امـینى (ره) فـرمودند: شــب و روز تاسوعا و عاشورا براى سلامتى امام زمان #صــدقه دهید چون قلبِ حــضرت اندوهناڪ جَدِّ غریب ‌شان، حضـــرت سیدالشهداء اســـت.

#حاج_حسین_یکتا; 515 0 3 days ago. ∝ عـلامه امـینى (ره) فـرمودند: شــب و روز تاسوعا و عاشورا براى سلامتى امام زمان #صــدقه دهید چون قلبِ حــضرت اندوهناڪ جَدِّ غریب …

1 week ago. ∝ عـلامه امـینى (ره) فـرمودند: شــب و روز تاسوعا و عاشورا براى سلامتى امام زمان #صــدقه دهید چون قلبِ حــضرت اندوهناڪ جَدِّ غریب ‌شان، حضـــرت سیدالشهداء …

2 likes / 0 comments / 11 days ago. ∝ عـلامه امـینى (ره) فـرمودند: شــب و روز تاسوعا و عاشورا براى سلامتى امام زمان #صــدقه دهید چون قلبِ حــضرت اندوهناڪ جَدِّ غریب ‌شان، …

1 Day 8 Hours Ago. ∝ عـلامه امـینى (ره) فـرمودند: شــب و روز تاسوعا و عاشورا براى سلامتى امام زمان #صــدقه دهید چون قلبِ حــضرت اندوهناڪ جَدِّ غریب ‌شان، حضـــرت …

از ﺧﺮاﻓﺎت روي ﮔﺮداﻧﻴﺪه و راه ﺣﻖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻧﺪ آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻌﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ….. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ درﺑﺴﺖ ﻛﺮاﻳﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳـﺎن، اﻳـﻦ ….. ﻛﻪ ﺑﻮدم ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺪﻳﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ اﻣﻴﻨﻲ.

2 رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ” اﻟﻐﺪﻳﺮ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣﻲ ” در ﻛﺘﺎب ” ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﻴﻨﻲ ” ]ﻳﺎ ﻛﺘﺎب ” ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ …… اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد اﺳﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻮﻳﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮﻓﻲ ﻛﻪ واروﻧﻪ ﺷﻮد و ﻣﺤﺘﻮاﻳﺶ ﺑﻴﺮون ﺑﺮﻳﺰد و ﺟﺰ ﺧﻮد …

. ﻦﯿـﺸﯿﭘ ﻊـﯾزﻮﺗ ﺲﻧﺎـﯾراوﻮﮐ. ﯽﻣ.

در این حال هفتاد هزار فرشته با پرچمهای تسبیح پیشاپیش تو راه می سپارند. …. پیامبرخدا(ص) فرمود: هنگامی که مرا به معراج بردند و داخل بهشت شدم، به قصر فاطمه رسیدم; درون … علامه امینی در منقبت بیست و ششم می نویسد: …. ∝⇦خوب،تنـــــها خُـــــداست…

λ. = λ′ λ. ∝. (. ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺻﻔﺤﻪ. ﻫﺎ. ي. 139. ) …

. ﻣﻨﺼﺮف. /. ﻣﻔﻌﻮلٌ. ﻓﻴﻪ و ﻣﻨﺼﻮب. ) 2 …. ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ. « : ﺑﻪ. ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ. اﻋﻼم. ﻛﻨ. ﺪﻴ. ﻛـﻪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ و. ﺧﻮد. را از ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ. ». …. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ، اﻳﻤﺎن و ﻣﺤﺒ ﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺧﻮﻳﺶ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ و راه ﻧﺪادن ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ …… ﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻣﻴﻨﻲ. ) واﻛﻨﺶ ﻛﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ. : )g(. CO. )l(Al. )s(C)s(OAl. 2.

. دب اﺻﻐﺮ ….. ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع) ﮐﻪ از ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا (ص) ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: ﻣﻨﻈﻮر از. « …. ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را در. «.

د کتر پرویز امینی، د کتر اصغر افتخاری، د کتر پیمان جبلی، د کتر ارد شیر. ،زابلی زاد ه، د کتر …… حامی جریان اصالحات می پنداشتند که دولت تدبیر و امید به نوعی ادامه راه جنبش سبز. است و بنابراین از …… فرمودند احکام حکومتي است واال ما در. بسیاري از …… Ph.D. student of political science, Allameh Tabataba’i University, Tehran;.

#ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ #ﺍﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ پایین ﻣﯽ آﻣﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻏﻠﻮ می کنید ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﯾﺪﺍﻟﻠﻪ می گویید! … #ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ….. ﮐﺎﺵ ﺍﻻﻥ ﭘﯿﺸــــــﻢ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺍﺫﯾﺘﻢ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ! ?? ↯∝⇨ツ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ #ﺩﻟـــــــﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻮﺩﻧﻢ #ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ .

میبینی بخاطر یه مدل راه رفتن آقا، خانومه رفته طلاق گرفته. ….. #ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ #ﺍﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ پایین ﻣﯽ آﻣﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻏﻠﻮ می کنید ﻭ ﺍﻭ … ﺧﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ ….. ﯾﮑﻢ ﺭﻭ #ﻣﺨﻢ ﺭﺍﻩ #ﻣﯿﺮﻓﺖ ?? … ↯∝⇨ツ ﯾﮑﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺩﻋــــــﻮﺍ #ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﺍﺯ #ﺩﻟﻢ ﺩﺭﻣﯿﺎﻭﺭﺩ .

بهش گفتم: زن کارمون راه افتاده و درست شده،این شمعدونی هارو بگیر من برم از آقا معذرت ….. مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله بهجت از ایشان نقل می كنند كه می فرمودند: «اگر …

#ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ #ﺍﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ پایین ﻣﯽ آﻣﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻏﻠﻮ می کنید ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﯾﺪﺍﻟﻠﻪ می گویید! … #ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ….. ﮐﺎﺵ ﺑــــــﻮﺩﯼ … ?? ↯∝⇨ツ ﮐﺎﺵ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪ #ﺟﺎﺕ ﯾﮑﻢ #ﻣﺜﻞ #ﺗــــﻮ ﺑﻬﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﺍﺩ !

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر