ROLS

کار با دستگاه مولتی پروب ( تست پشت آمپر )

آموزش کار با دستگاه مولتی پروب کار با دستگاه روی خودرو دستگاه مولتی پروب ، جعبه ابزار الکترونیک خودرو ، هر آنچه در تست الکتریکی و …

آموزش کار با دستگاه مولتی پروب کار با دستگاه روی خودرو دستگاه مولتی پروب ، جعبه ابزار الکترونیک خودرو ، هر آنچه در تست الکتریکی و …

آموزش کار با دستگاه مولتی پروب کار با دستگاه روی خودرو دستگاه مولتی … شبیه ساز سنسور ، تست پشت آمپر ، تست سیم کشی ، تست باتری …

حالا نوبت آن است که جریان جاری در دستگاه را تست کنیم.

آموزش کار با مولتی متر ، آموزش کار با ولتمتر ، نحوه کار با اهم متر ، چگونگی … بعضی ها به این دستگاه ولت متر، بعضی ها اهم متر و بعضی ها آمپر متر هم می گویند. …. و پراب ها را به صورت ۲ به ۲ و تصادفی روی تمام سیم ها تست می کنید.

در این آموزش قصد داریم به سراغ مولتی‌ متر رفته و نحوه کار با مولتی متر … پروب سوزنی با سر Test Probes : اگر زمانی سر پروبی شکست، می توانید از ….. خب دست به کار شوید؛ یک پیچ گوشتی تخت بیاورید و پیچ های پشت مولتی …

روش کار با مولتی متر ديجيتال. مزايای دستگاههای ديجيتال. و آنالوگ … اندازه گیری و نمایش تعداد مقادیر زیاد در یک دستگاه … اندازه گیری جریان بصورت سری می باشد و باید دو سر پراب مولتی متر را در بین مدار ….. برای تست دیود شاتکی روی مدار با تست بوق، سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید سپس … و نمای پشت بورد پل دیود با.

سلف سنج) … طریقه تست دیود و ترانزیستور با اهمتر دیجیتال: …. نموده یک خازن شیمیایی برابر با خازنهای مدار انتخاب نموده و از پشت مدار به دو سر تک تک خازنها موازی نمود. … اهمتر روی رنج ضربدر یک باشد و دستگاه خاموش،پایه بیس با امیتر و پایه بیس با …

میلی آمپر و ۱۰A کار نمی کند، باید فیوز داخلی دستگاه را عوض. کنید (شکل ۷۶–۲). پیچ های پشت دستگاه مولتی متر را با پیچ گوشتی. چهارسو باز کنید. … کامپیوتر و دستگاه های تست اتومبیل نیز به …. پروب های اهم متر را به دو سر آن وصل کنید.

اندازه گیری شدت جریان برق یک وظیفه مهم است در هنگام کار با سیستم های … مولتی دستگاه های دستی کوچک است که می تواند برای اندازه گیری ولتاژ، مقاومت، … مولتی متر شما باید با 2 کابل با پروب در 1 پایان و یک سرب بر دیگر آمده است، هر یک از. … را پشت در شکن و تنظیم حساسیت متر اگر بدون خواندن تولید می شود.

نور زمینه صفحه نمایش در آبی (برای اندازه گیری در شرایط … بنابراین، قبل از شروع استفاده از مولتی متر، شما باید پروب های اندازه گیری را به … به یاد داشته باشید که قانون زیر: اگر ولتاژ اندازه گیری شده (ولتاژ) یا آمپر …

نور زمینه صفحه نمایش در آبی (برای اندازه گیری در … بنابراین، قبل از شروع استفاده از مولتی متر، شما باید پروب های اندازه گیری را …

ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺁن ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج. هﺎ و اﻧﺪازﻩ … ﺁﻣﭙﺮ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﻤﻪ هﺎدﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮد و ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻳﮏ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ دﻗﻴﻖ اﺳﺖ. وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ … ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ، در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ هﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ … ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ ﻃﺮز ﮐﺎر هﻤﻪ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ هﺎ ﺷﺒﻴﻪ …. اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻳﮏ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮاﯼ ﺗﺴﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ….. ﻧﺲ ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ.

نكته مهم آنست كه هنگام كار با دستگاه ولتاژ بالا در خصوص ایمنی دستگاه و عایق … با ولتاژ بالا از يك منبع تامين اختلاف پتانسيل 100 كيلو‌ولت (با جريان يك آمپر و وجود … یکی از دستان خود را در جیب گذاشته یا پشت سر خود بطور بسته نگه داريد. …. از یک مقاومت 1 M اهم تا 10M اهم در انتهای يك ميله عایق يا پروب ولتاژ بالا استفاده كنيد.

دستکاری مدار بدون این دستگاه خارچ شدن از تنظیم را به همراه خواهد داشت . … سوال: محافظ رو موقعی که به برق میزنی بعد یک زمان تاخیر شروع میکنه به پشت سر هم … بعضی از محافظ ها خیلی حساس هستند یعنی ممکنه همون خازن پلی استر ایراد کار باشه … بوبینه رله رو به کمک مولتی متر و تست بازر تست کنید ببینید بوق میزنه یا خیر؟

ﭘﺮوب اﺳﯿﻠﻮﺳﮑﻮپ … ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ، ﺳﺮوﯾﺲ ، ﻧﮕﻬﺪاري از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي … ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ آﻧﺎﻟﻮگ ، ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎر آﻧﺎﻟﻮگ ، … ﭘﺸﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اي ﻗﺮار دارد . ﺑﺎ ….. آﻣﭙﺮ اﺳﺖ . ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺎ ، ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺼﺤﯿﺢ. ، ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﯽ و درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﯽ . I = = = 2.2 A …… ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﮐﻨﺘﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺪدي روي ﮐﻨﺘﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ وات.

1000 را می توان در پشت دستگاه قرار داد تا در حین اندازه گیری …

مولتی متر آنالوگ یا عقربه ای معمولاً از یک صفحه با تعدادی خطوط مدرج ، یک … سیم رابط و پراب … طریقه کار قسمت اهم و طرز اندازه گیری مقاومت در اهم متر عقربه ای : ابتدا کلید … برای اندازه گیری جریان DC بایستی مولتی متری که کلید آن روی … روی بعضی اهمترها برای تست باطری اهمتر است،اگر فشار دادیم و عقربه تا …

ﻣﻮﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺮ. 1. ﻓ. ﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 2. ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. 3. ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ. 5. ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ. 11. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯ ﺳﻨﺴﻮﺭ. 13. ﺍﺳﻴﻠﻮﺳﻜﻮپ … ﭘﺮﺍﺏ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﻴﻠﻮﺳﻜﻮپ ، ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯ ، ﺗﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻭ … .4. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ….. ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﺎگ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺁﻣﭙﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ. ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﻢ …

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺴﺖ ﭼﺮاغ اﯾﻤﻮﺑﯿﻼﯾﺰر ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ ﺑﺮ روي ﭘﻨﻞ ﺗﺴﺘﺮ .9. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺴﺖ ﻣﺪار ﻓﻦ دور …. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﻮﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ، ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه. ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ …

جهت بازرسی رنگ خودرو راهکارهای متفاوتی وجود دارد که بهترین آن دستگاه … این تست و بازرسی نشان می دهد کدام قسمت ماشین خراب است، پوسیده و یا رنگ … ترکیب رنگی که کارخانه درست می کند با ترکیب رنگی که در رنگ کاری خودرو … و انگشت خود را روی نقاط خاصی از ماشین همچون لبه درها، پنجره ها و همچنین پشت لبه ماشین بکشید.

یک جریان 1 آمپر، ناشی از ولتاژ 1 ولت، کار را در 1 ژول انجام خواهد داد. و اگر … دستگاه تبلت که دارای پایانه ها است، یعنی امکان اتصال به تست ها با پروب ها برای بررسی قدرت …. بنابراین، هنگام اندازه گیری جریان، مولتی متر در مدار باز قرار می گیرد، و خود به یکی از ….. در پشت دستگاه، یک قسمت مخصوص باتری وجود دارد که معمولا همراه است.

پاورآنالایزر و مولتی فانکشن … باطری می تواند انرژی مورد نیاز را برای دستگاه ذخیره کند تا بتوان از … ظرفیت باطری برحسب آمپر ساعت(Ah) می باشد و بیان کننده زمانی است که … البته مدل هایی هستند که تنها ولتاژ را تست میکند که کافی نیست. در باطری تستر یا آنالایزر باتری مقاومت داخلی باتری با استفاده از …

برای شرکت در تاپیک‌ها و استفاده از تمامی امکانات انجمن می‌توانید ثبت … پراب مشکی مولتی متر باید روی سیم سیاه که گراند هست قرار بگیره . …. جریان رو چه کار باید کرد؟ … هالوژن و مدارهای ساده ولت متر که وجود دارد میشه یک دستگاه مناسب اکتیو … پشت dvd rom میخوره ) بیکار وجود داره که جون میده پروبهای مولتی متر …

بر روی فیش BNC پروب ها معمولا فرکانس کاری پروب نوشته می شود که بطبع برای … اسيلوسکوپ يک سيگنال مرجع با دامنه و فرکانس معين براي تست و تنظيم خود ايجاد مي كند …. زماني كه اين اشعه الكتروني با سرعت زياد با مواد فسفرسانس پشت صفحه نمايش …. این کليد براي مشاهده منحني مشخصه ولت – آمپر عناصر نیمه هادی و نیز مشاهده …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر