ROLS

من رازی را پنهان نکرده ام!

به شانه هایم زدی تا تنهاییم را تکانده باشی. به چه دل خوش کردی؟ تکاندن برف از شانه های آدم برفی.

من رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من. همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛. از روزی که در آن. به تو عاشق شدم.

من رازی را پنهان نکرده ام!… سید. من رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛

من رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من هموارهتاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن به تو عاشق …

سروده ای از نزار قبانی : رازی را پنهان نکرده ام. … رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می …

رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است… من… همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن … به تو عاشق شدم ! نزار قبانی……….

آن گاه که اندوهگین شد با دستش به سینه اش اشاره کند و بگوید : اینجا سرزمین توست. ******. من رازی را پنهان نکرده ام قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است.

من رازی را پنهان نکرده ام… “نزار قبانی”. من. رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من. همواره. تاریخ قلبم را می نگارم؛.

من…. رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است… من… همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن … به تو عاشق شدم ! «نزار قبانی»

I may not the important person in your life.. I just hope that when you hear …. من رازی را پنهان نکرده ام قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان …

من رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ.

mohtajolahمن رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن به تو عاشق …

من رازی را پنهان نکرده ام قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم از روزی که در آن به تو عاشق شدم… ✏نزار …

من رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن به تو عاشق شدم ! نزار قبانی.

من رازی را پنهان نکرده ام قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم از روزی که در آن به تو عاشق شدم! ♡ پاییز …

من رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن به تو عاشق شدم ! برچسب‌ها: نزارقبانی.

من رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن به تو عاشق شدم !

من رازی را پنهان نکرده ام, قلبم کتابی است, که خواندنش برای تو آسان است, من همواره, تاریخ قلبم را می نگارم از روزی که در آن, به تو عاشق شدم.

من رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن به تو عاشق شدم ! شعر از: نزار قبانی.

من رازی را پنهان نکرده ام قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان …

من رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن به تو عاشق شدم !

من رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است، که خواندنش برای تو آسان است، من همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن به تو عاشق شدم !

من. رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من. همواره. تاریخ قلبم را می نگارم؛. از روزی که. در آن. به تو عاشق شدم ! نزار قبانی. برچسب‌ها: …

من رازی را پنهان نکرده‌ام !قلبم کتابی استکه خواندنش برای تو آسان است .من همواره تاریخِ قلبم را می‌نگارماز روزی که در آنبه تو عاشق شدم .

رباعی شماره ۷۲: پیوسته ز من کشیده دامن دل تست. رباعی شماره ۷۳: …. کز آرزویت گذرد. رباعی شماره ۲۰۷: گر پنهان کرد عیب و گر پیدا کرد ….. نقد گنجینهٔ من. رباعی شماره ۵۵۸: رازی که به شب لب تو گوید با من … رباعی شماره ۶۱۰: ای نیک نکرده و بدیها کرده.

من رازی را پنهان نکرده ام قلبم کتابی است … که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم از روزی که در آن به تو عاشق شدم♥️ .

Picdeer.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر