ROLS

ساغر سرخ شهادت به کف رندان است…

ساغر سرخ شهادت به کف مستان است… شرف میکده از مستی پیمانه اوست هر کجا خانه عشق است همه خانه اوست حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است امشبی را شه دین در حرمش مهمان …

شب وصل است و تب دلبری جانان است ساغر وصل لبالب به لب مستان است در نظر بازی شان اهل … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است … حالیا خیمه گهش بزم گه رندان است.

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است یا رب این بوی … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است امشبی را شه … حالیا خیمه گهش بزم گه رندان است امشبی را شه …

۱ شب وصل است و تبِ دلبری جانان است ساغر وصل لبالب به لب مستان است در نظر بازیشان اهل … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است … حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است.

امشبي را شه دين در حرمش مهمان است ظهر فردا بدنش زير سم اسبان است … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است … حاليا خيمه گهش بزمگه رندان است.

ساغر وصل لبالب به لب مستان است در نظر بازیشان اهل … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است امشبی را شه دین در … حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است امشبی را شه دین در …

شاید کمتر کسی بداند شعر امشبی را شه دین در حرمش مهمان است…که سالیان … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است امشبی را … حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است امشبی را …

«خم می بود که خون در دل و پا در گل بود» ساغر سرخ شهادت به کف مستان است امشبی را شه دین در حرمش مهمان است ظهر فردا بدنش زیر سم اسبان است

امشبی را شه دين در حرمش مهمان است ظهر فردا بدنش زير سم اسبان است مکن ای صبح … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است امشبی را شه … حاليا خيمه گهش بزمگه رندان است

besm8 شب وصل است و تب دلبری جانان است ساغر وصل لبالب به لب مستان است در نظر بازی … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است … حالیا خیمه گهش بزم گه رندان است

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است ظهر فردا بدنش زیر … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است امشبی را شه دین در … یوسفِ فاطمه را ننگِ جهان زندان است امشبی را شه دین در …

امشبي را شه دين در حرمش مهمان است ظهر فردا بدنش زير سم اسبان است … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است … حاليا خيمه گهش بزمگه رندان است.

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است. ظهر فردا بدنش زیر … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است. امشبی را شه دین در … حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است. امشبی را شه دین در …

ساغر وصل لبالب به لب مستان است در نظر بازی شان اهل … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است امشبی را شه دین در … حالیا خیمه گهش بزم گه رندان است امشبی را شه دین در …

شب وصل است و تبِ دلبری جانان است ساغر وصل لبالب به لب مستان است در نظر بازيشان اهل … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است … حاليا خيمه گهش بزمگه رندان است.

… برخوردار بوده اند. بازگشائی این رمز و راز را حکایتی است که با نکته دان کنند. … امشبی را شه دین در حرمش مهمان است. ظهر فردا بدنش …. ساغر سرخ شهادت به کف مستان است. امشبی را شه … حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است. امشبی را شه …

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است. ظهر فردا بدنش زیر … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است. امشبی را شه دین در … حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است. امشبی را شه دین در …

ساغر سرخ شهادت به کف مستان است. امشبي را … حاليا خيمه گهش بزمگه رندان است. امشبي را … 11. يوسفِ فاطمه را ننگِ جهان زندان است. امشبي را شه دين در حرمش مهم. ان است.

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف. گر بکشم زهی طرب … این عقیدۀ خواجۀ رندان با اصول عرفان نظری و عملی هماهنگ است؟ لا مؤثّر فی ….. چونکه گل سرخ است دارد او نشانی از حسین چون حسین روز شهادت سرخی رخسار داشت ….. سبزه دمید عیش کن ساغر می منه ز کف.

شب وصل است و تبِ دلبری جانان است ساغر وصل لبالب به لب مستان است در نظر بازیشان اهل … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است … حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است.

عاشورا تناسبي ندارد و به ناروا در این مجموعه در آميخته است بازشناخت و اصالح کرد. ….. ساغر سرخ شهادت به کف مستان است. امشبي را … حاليا خيمه گهش بزمگه رندان است.

وَه از آن آيتِ رازی که در آن محفل بود «مفتی عقل در اين مسئله لايعقل بود» «عشق می گفت به شرح … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است … حاليا خيمه گهش بزمگه رندان است

این آمیختگی به نوبه خود در نگاهداری و انتقال نسل به نسل سبک و سیاق این …. ساغر سرخ شهادت به کف مستان است … حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است.

ساغر سرخ شهادت به کف مستان است امشبی را شه دین در … حالیا خیمه گهش بزم گه رندان است امشبی را شه دین در … امشب است آن که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و …

ساغر وصل لبالب به لب مستان است در نظر بازیشان اهل … ساغر سرخ شهادت به کف مستان است امشبی را شه دین … … حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است امشبی را شه دین …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر