ROLS

حالی نمانده است که پرسم ز حال خویش/ معنی زنجانی

حالی نمانده است که پرسم ز حال خویش/ معنی زنجانی. 1. می برم این روزها نام تو را آرام تر. تا بمانم در شما عاشقان گم نام تر/ نغمه مستشار نظامی. 2. چیز زیادی از حضور تو نمی …

دو قدم مانده به آغاز فرو پاشی من/ و تو برخاسته ای باز به نقاشی من.

از حال ما نپرس که حالی نمانده است. دیگر برای عشق مجالی نمانده است. پامال شد به خاک تمام رسیده ها. بر شاخه هیچ میوه کالی نمانده است. هرگز ز کنج دنج قفس دل نمی کنم.

حیرت فزود بس که تماشای او مرا. می بود کاش … برقی که در دل است ز سیمای او مرا. از عشق جای شکوه نمانده است در دلم. لطف بجاست … خضر آورد برون ز سیاهی گلیم خویش.

اشاره: کمتر کسی است که با «الهی قمشه‌ای» آشنایی نداشته باشد؛ چه کسانی که با … ابوطالب تربتی زنجانی از علما و زهّاد پارسا و روشن‌‌اندیش تربت‌ حیدریه بود که …. اشعاری که در کتاب «نغمة الهی» دربارة آسمان و راز و نیاز عاشق با اختران سروده‌اند، بیش از هر چه بیان حال خود ایشان است: …. مرا ره زد آوازش که پرسم ز دل رازش.

تخت فولاد سرزمین مقدّسی است که از دیر زمان مورد نظر علمای دین، عرفا، حکما و ….. در وفات خویش خرّم گفت واویلا که من … تصویر نقاشی شده ی خرّم در حال کشیدن غلیان در پایین سنگ حک شده است و در حاشیه …. «ج» در قوافی قبل از «الف» نموده است در حالی که عدم رعایت این نکته نیز خدشه ای به …… شعر بی اسباب بی معنی است خُرّم زان سبب.

با حوصله ام حال و هوای گله ها رفت …. نمانده عمری و صدها سخن به دل مانده صدا که … حالا بماند که گاهی همین سرو گردن را باید دم تیغ بگذارد و بگذرد. … یک سیـب و یـک چـاقـوی زنجانی ؛ دلم رفت …. بر وصلت خوبان ز چه رو هلهله ای نیست؟ … آغوش های بی رمق باز است ، آتش بزن بغض مرا در خویش …. مادرم بعد تو هی حال مرا می پرسد

برون می کردم ز تن پیروهن را که بینی بازوی مجروح من را … حوادث شکسته پر و بال من کنند اشتران گریه بر حال من …… چیزی نمانده است دگرتا به اربعین // یعنی مرا پیاده حرم میرسانیم ؟ مثل امام …. حب الحسین،معنی اصلی حکمت است//لقمان کجا و کثرت دانایی حسین بانان سفره ی کرمش ….. کربلا کربلا چه حالی بود // عطر زهرا در آن حوالی بود.

حال ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا رابطه‌ی شاعرانه‌‌ی نیما و شهریار، صرفاً … روزی ار باشد ز روز زندگی باشم تو را دیده. … در این اشعار هست، طرز کار است که در ادبیات ما، سابقه نداشته، هنوز کسی به معنی آن وارد …… كه بیشتر سروده هایش تركی است، نمی تواند شاعر ملی ایران باشد در حالی كه به …. بر کمال نقص و در نقص کمال خویش بین

پدرش او را زینب به معنای «زینت پدر» نام نهاده بود و زینت پدری چون علی بن … امام حسین(ع) از شاعر درباره حال و روز مردم کوفه می پرسد و فرزدق در بیانی موجز …. را کنار زد و در حالی که با قطعه ای پارچه به سر مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) اشاره می … در روایات دیگری آمده است که آن بانو در پایان خطابه خویش در بازار کوفه هنگامی …

ﺣﺎﻓﻆ ﺷﮑﻦ. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻏﺮض ﺣﺎﻓﻆ از ﺳﺮودن اﯾﻦ اﺷﻌﺎر … ﻧﺸﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، و آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺨﻂ ﻣﺤﻤﻮد ….. ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدم، وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ …… رﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻓﯿﻪ را …. ﻧﮕﺮدد ﻗﺤﺒﻪ در ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻔﯿﻔﻪ …… ﺣﻖ ﻣﺪد ﮐﺮد ﻣﺮا ﺗﺎ ﮐﻪ. ز ﺷﺎﻋﺮ ﭘﺮﺳﻢ. ﺑﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ دل ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﺑﺎز آﻣﺪ. ﻃﻤﻊ ﺧﺎم ﺗﻮ ﺑﻮﺋﯽ ﺑﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ.

ادبیات به نوعی میراث فرهنگی هرکشور است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می … همان کودک هفت ساله در سلیمانیه فقیر است که پی نان برای مادر و خواهران خویش است. … این فهرست در حال حاضر کامل ترین فهرستی ست که برای اولین بار به زبان …. واژۀ «دوذا» /davazA/ به معنی «جَست و خیز کردن» و کلمۀ «بوذا» /bəvazA/ به …

در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺎي آن اﺳﺖ ﮐﻪ از رﯾﯿﺲ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮوﯾﺞ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ، ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻘﻖ …. ﺑﺮﮔﺰاري اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ از ﻫﻤﮑﺎري ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺳﭙﻬﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﭙﺎس وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﻼم …… ﮐﻨﺎﯾﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي دو ﻣﻌﻨﯽ(ﻗﺮﯾﺐ و …… ز اﺷﻌﺎر او. ﺟﺰء ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب ﻋﺎﻣﻪ. ي ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺷﻌﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﯽ. ﻫﺎ(آوازﺧﻮاﻧﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦ)در ﻣﺮاﺳﻢ.

شرح حال و کیفیت شهادت جناب حرّ بن یزید ریاحی علیه الرحمه خوش بود این ….. از رمق در پیکرش حالی نیافت ….. اینم شرف بس است به روزگار خویش …… بشستم گَرد گمنامی از این دفترچه معنی …… از تو پرسم که خدایا ز کجا؟ …. گویند تو را هیچ نمانده است نشانی …… دولتشاه سمرقندي وي را در عرفان پيرو اخي زنجانی عارف پر آوازه مي شمارد.

ز سنبل کرد بر گل مُشک بیزی. ز نرگس … گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی )تشبیهات و استعارات( با شرح و معنی همۀ ابیات مرتبط با گل و گیاه در … بر این مثنوی ها که مجموعاً بالغ بر 29149 بیت می شود، دیوان نظامی، شامل قصاید … دست است. این باقیماندة اشعار همراه با فرهنگ لغات و شرح حال شاعر در یک مجلد، …. نار از جگر کفیدة خویش.

است که این مجموعه ها تالشی قابل قبول برای معرفی شعر امروز … العظمی شبیری زنجانی و… در پایة هفتم ملبس ….. حال نه از استاد ژرفا که از خود می پرسم آیا حسن زاده لیله کوهی …. شاعر می کوشد که از منظر خویش به جهان بنگرد و مفاهیم … ز چشمه سار صفا، عین و قاف و الم بنوش …. از عافیت طلبان نمی گنجید؛ در حالی که اصوالً شعر لیله کوهی.

در ﻫﻨﺮ ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮم اﺳﺖ و در ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ درام ﻳـﺎ ﺗـﺮاژدي ﺷـﻴﻌﻲ. اﺷﺘﻬﺎر دارد …. ﻦ ﻣﻼﻗﺎت اﻣﺎم. ﺣﺴﻴﻦ.. از ﺷﺎﻋﺮ درﺑﺎره ﺣﺎل و روز ﻣﺮدم. ﻛ. ﻮﻓﻪ ﻣ. ﻲ. ﭘﺮﺳﺪ. و. ﻓـﺮزدق. در ﺑ. ﺎﻧﻴ. ﻲ.

بوسه پس از مِی بده ، کام دلم هی بده/ زان که شعار لبت کامروا کردن است/”فروغی بسطامی” …. سیب و یک چاقوی زنجانی ؛ دلم رفت/ای کاش آن شب دست در مویش نمی برد/زلفش که ….. یک روز تو هم حال مرا می‌فهمی/ چون‌که در آینه حیران شده باشی جایی/ بی‌گناهی‌ست که ….. مظلومیتم ریخته ام/ که نمانده است توانایی نفرین کردن/ «باوفا» خواندمت از عمد که …

یعنی رس انه در عین حال که رسانندۀ پیام اس ت، خود نیز در نقشِ پیامی ….. و علوم ادبی ما، ارزش زیبایی ش ناختی تخلص )در معنای نام شاعرانه( مجهول باقی مانده. است. ….. نماینده مردم بناب در مجلس ش ورای اس المی در مراس م اختتامیه چهاردهمین جشنواره ….. دوران كودكی و س الهای آغازین جوانی خود را در زادگاه خویش گذرانده است.

صحبت با یار گران است دل بی غم چه شده … انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که… … و همیشه از خودم می پرسم این همه که … وای وای ز نگاهی که تو داری اون چشم سیاهی که تو داری …. گفتمت رخ بنما گفتی برون شو از خویش …… معنــــي سکــوتـــم را بــا چشمـــانــم بـــرايت بـــارها فـــرستـــاده ام ….. چه گویم قافیه دیگر نمانده ست.

بس باد جهد سرد ز که لاجرم اکنون … در شواهد زیرین معنی مطلق اندیشه کردن است و تصور امری را که هنوز واقع نشده است نمودن : …. اقرار کردند که در عمر خویش از چنین جلادت در کس یاد ندارند. …. اندر باب نخستین این جزو گفته آمده است که [ آماسهای زنان ]حال آماس لب است و ….. به گیتی نمانده ست ازو یادگار ….. ضعفا را به همه حالی یار است خدای

ولی الله کلامی زنجانی غزل امام زمان (عج) … خدا کند که نگویی که نیست قابل من … حتی ز نفسِ خویش برائت نجسته ایم … حال ما دنیا نشینان بی تو اصلاً خوب نیست … می رسد آنکه به دستش گره ها وا شدنی است ….. با چه حالی بروم سوی مدینه چه کنم؟ ….. “رقیه” آمده از یک فرشته می پرسد …… نمانده چاره که آتش به استخوان افتاد

زبان به معنی اعم آن هر نوع نشانه یا قراردادی است که پیامی ‌را بین افراد یک جامعه …… ولی در عین حال باید در نظر داشت که خود رشته‌ی تکامل ادبی در هرجا و از آن‌جمله در …… کرده بودند; اما امروز متاسفانه از آن گویش در آن دهات باصفا هیچ اثری به جای نمانده است. …… و کلمه ها بر روی کاغذ محتمل تر و ماندگار تر است، در حالی که اکنون و در عصر حاضر …

ﺮﻓﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻋﺎ ﻣ ﻪ، ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺨﺼﯿ ﺘﯽ ﺧﺎص از ﻓﺮﻫﺎد، آﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ز. ﯾ. ﺮا او ….. دﻫﺪ، ﺣـﺎل آﯾـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ….. اﻧﺪوزي و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻋﻠﻮم ﻣﻨﻘﻮل و ﻣﻌﻘﻮل راﯾﺞ ﻋﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺣﻠﻘﮥ ﺷـﺎﮔﺮدان ….. ﻣﺰاح و ﻫﺰل و ﻇﺮاﻓﺖ، ﺑﺮ اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﻣﻀﺤﮏ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ و آن ﺑﺮ دو ﻣﻌﻨـﯽ …… ﺮت اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ …… در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺮادرش، اﻣﯿﺮ ﻣﺤ ﻤ ﺪ از.

3 ….. ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن، ﻣﯿﺘﺮاي ﺳﻮارﮐﺎر، ﻣﯿﺘﺮا در ﺣﺎل ﺷﮑﺎر و ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺘﺮا ﺑﺎ ﮔﺎو ﻫﻤﮕﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﯾـﺰد در ﻣﯿـﺎن ….. در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺳﺒﺪ و ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن اﺳـﺖ از ﮐـﺮده ﺧـﻮﯾﺶ ﭘـﺸﯿﻤﺎن …… در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾـﮥ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻘـﺪ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ درﺳـﺖ در ﻣـﺘﻦ، ﺿـﺒﻂ ﺻـﺤﯿﺢ و ﻧﻘـﺪ ﻣـﺘﻦ … ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻦ ﺷﻌﺮ و در ﭘﯽ آن ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان …… ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر