ROLS

جنگل های زاگرس در معرض تهدید نابودی هستند

جنگل های بلوط منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری روزگاری لقب … ذخیره گیاهی رشته کوه های زاگرس را به خود اختصاص داده بودند؛ اما امروزه این جنگل های با طراوت و زیبا را عوامل مختلفی تهدید به نابودی می کند.

… اینکه جنگل‌های زاگرس در حال نابودی هستند، گفت: خشکیدگی جنگل‌ها تنها … زاگرس را تهدید می‌کند و آنچه بیش از همه این جنگل‌ها را در معرض نابودی …

جنگل‌های زاگرس با گستردگی در ۱۱ استان کشور با ۶ میلیون هکتار مساحت، … زاگرس تاکنون بر اثر عوامل مختلف از بین رفته‌اند یا در معرض نابودی هستند. … این موضوع جنگلهای زاگرس و غرب کشور را در معرض خطر تهدید قرار داده است.

بلوطستان زاگرس درآستانه نابودی/ ریه تنفسی کشور در معرض خطر است … این موضوع جنگل‌های زاگرس و غرب کشور را در معرض خطر تهدید قرار داده است …

کارکنان اداره منابع طبیعی شهرستان مریوان قطع و قمع درختان بلوط را در مسیر جنگل‌های روستای «نی» کشف و شناسایی کردند. افراد سودجو هزار اصله …

نابودی گسترده جنگل‌های زاگرس در استان کرمانشاه، ایلام و لرستان و سایر …. توسعه اقتصادی، صنعت گردشگری و سلامت مردم است در معرض تهدید است.

نابودی صدها هکتار از جنگلهای آذربایجان، لرستان، ایلام و خراسان … در دل بخشی از این محیط طبیعی قرار گرفته تحت تهدید جدی قرار دارد. … اما دو آفت طبیعی و انسانی به جان جنگل های زاگرس افتاده و آن را در معرض نابودی قرار داده است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، جنگل های زاگرس را با ارزش ترین … پوشش مراتع نه تنها جنگل های زاگرس بلکه تمامی پوشش گیاهی کشور در معرض آتش … کرد: به علت انتشار ریزگردها بیماری زوال بلوط درختان زاگرس را تهدید می کند. …. آتش سوزی، جنگل خواری و رها شدن زباله‌ها سه ضلع مثلث نابودی جنگل‌ها …

کیانی در خصوص اهمیت درختان بلوط در جنگل‌های زاگرس بیان کرد: وجود درختان بلوط و جنگل و مرتع در جنگل‌های زاگرس پایه تولید آب است و اکنون تخریب درختان بلوط …

باید روند احیای طبیعت … که در جنگل های شمال در البرز و همچنین زاگرس شاهد نابودی هستیم و تهدیدات …

و نابودی بلوط و جنگل های خزری. در مقابل … الزم به ذکر است که مساحت جنگل های زاگرس حدود 6 میلیون هکتار است که در. محدوده ای با … معرض تهدیدات متعددی قرار دارد.

جنگل‌هاي هيرکاني و زاگرس که بخشي از پوشش گياهي ايران را شامل مي‌شوند، اکنون … تا آتش‌سوزي و آفات در معرض تهديد و آسيب قرار دارند و گونه‌هاي زيستي اين دو … 18 ميليون هکتار بوده و در 60 سال، 6 ميليون هکتار جنگل نابود شده است.

… درصد» از جنگل‌های شمال ایران در معرض «نابودی» قرار دارد و در صورت ادا… … منجر به نابودی جنگل‌های زاگرس شد، امروزه در جنگل‌های شمال مشاهده می‌شود».

با توجه به روند روزافزون تخریب جنگل‌ها و بیم نابودی گونه‌های با ارزش بلوط، در این پژوهش سعی شد … در این میان فقط آرایه Q. brantii var. brantii در طبقه «نزدیک به تهدید» قرار گرفت. در صورت ادامه روند تخریب در جنگل‌های ایران این امکان وجود دارد که این آرایه نیز در آینده نزدیک … نوع مقاله: معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران.

کوردستان میدیا: جنگل‌های زاگرس در معرض خطرنابودی قرار گرفته است و نابودی این منابع طبیعی از خسارت‌های جبران ناپذیر است. بنابر گزارش …

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه بخش زیادی از جنگل‌های زاگرس در معرض خشکیدگی و نابودی قرار گرفته است گفت: مهم‌ترین چالش …

ی ﺯﺍﮔﺮﺱ و. ﺿﺮوﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍی ﭘﺮوژﻩ. ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺖ. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎی ﺑﻠﻮﻁ. رﺷﺘﻪ ﻛﻮه زاﮔﺮس ﺷﺎﻣﻞ … ﻫﺎي زاﮔﺮس را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ . ﻛﻨﺪ. ﺑﻴﻤﺎري. ﻣﺮگ ﺑﻠﻮط. 300. ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از. ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎي ﻏﺮب را در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻜﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮارداده ﻛﻪ. 10. درﺻﺪ آن … در ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ.

خبرنگار: 25 درصد جنگل‌های بلوط ایران در زاگرس و از این میزان یک میلیون و 217 هزار هکتار در لرستان قرار دارد. این جنگل‌ها …

به گزارش تجارت‌نیوز، با وجود اینکه بیان رنج جنگل‌های زاگرس با تمام اهمیت … هستیم که حیات بلوط‌های گس را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده است. … کرده و کمر همت به نابودی جنگل‌ها بسته است، سخن گفتیم، امروز سخن از کشت ماده …

جنگل های زاگرس به نوعی نابود شده اند و جنگل های شمال کشور هم در حال نابود شدن … بسیاری از گیاهان به دلیل برداشت بی ‌رویه و نابودی جنگل‌ها در معرض خطر هستند. … و غیره از مهم ترین عوامل تهدید کننده تنوع زیستی به شمار می روند.

ﺗﻨﻮﻉ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﯼ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ. ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪﯼ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ … ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ … ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ۲۴۳ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﻣﯿﮏ، ۳۸۰ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﻭ ۱۸ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۵۰ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﻭ … ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﯼ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺩﺭ ﺯﯾﺴﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ …

… وجود اينكه جنگل‌هاي زاگرس سد محكمي در مقابله با ريزگردها هستند تغييرات اقليمي و عوامل انساني، اين جنگل‌ها را در معرض تهديد و نابودي قرار داده است …

زیستگاه مطلوب آن نیز از جنگل‌های بارانی تا نواحی بیابانی متغیر است. …… در گذشته زیستگاه اصلی گوزن زرد سلسله جبال زاگرس و جنگل های بلوط غرب بوده است. … تخریب زیستگاه و اشغال آبشخورها نسل آن به شدت در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. …. تخریب زیستگاه‌های آن در ایران، شکار و قاچاق این جانور به عنوان تهدیدات گونه …

80 هزار هکتار از جنگل های بلوط دامنه زاگرس آذربایجان غربی در پیرانشهر و سردشت با شیوع آفت جوانه خوار بلوط تهدید می شود.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر