ROLS

باید خودم را ببرم بخوابد من خسته است!

باید ببرم صورتش را بشویم ببرم دراز بکشد دل‌داری‌اش بدهم، که فکر نکند بگویم که می‌گذرد، که غصه نخورد باید خودم را ببرم بخوابد «من» خسته است”. ― علیرضا …

باید ببرم صورتش را بشویم ببرم دراز بکشد دل‌داری‌اش بدهم، که فکر نکند بگویم که می‌گذرد، که غصه نخورد باید خودم را ببرم بخوابد «من» خسته است. اکولالیا | # …

باید ببرم صورتش را بشویم ببرم دراز بکشد دلداری اش بدهم که فکر نکند بگویم که می‌گذرد که غصه نخورد باید خودم را ببرم بخوابد من خسته است!

باید ببرم صورتش را بشویم ببرم دراز بکشد دل‌داری‌اش بدهم که فکر نکند بگویم که می‌گذرد که غصه نخورد باید خودم را ببرم بخوابد من خسته است.

باید ببرم صورتش را بشویم. ببرم دراز بکشد. دلداری‌اش بدهم که فکر نکند. بگویم که می‌گذرد که غصه نخورد. باید خودم را ببرم بخوابد. من خسته است! برچسب‌ها: …

باید ببرم صورتش را بشویم. ببرم دراز بکشد. دل‌داری‌اش بدهم،. که فکر نکند. بگویم که می‌گذرد،. که غصه نخورد. باید خودم را ببرم بخوابد. “من” خسته است ! علیرضا …

بايد ببرم صورتش را بشويم ببرم دراز بکشد دل داري اش بدهم ، که فکر نکند بگويم که مي گذرد ، که غصه نخورد بايد خودم را ببرم بخوابد من خسته است عليرضـــا …

باید خودم را ببرم خانه باید ببرم صورتش را بشویم ببرم دراز بکشد دلداری اش بدهم که فکر نکند بگویم که می گذرد که غصه نخورد باید خودم را ببرم بخوابد من خسته …

باید ببرم صورتش را بشویم ببرم دراز بکشد دلداری‌اش بدهم که فکر نکند بگویم که می‌گذرد که غصه نخورد باید خودم را ببرم بخوابد من خسته است…! *** … شعر خواندن …

باید “خودم” را ببرم خانه باید ببرم صورتش را بشورم ببرم دراز بکشد دلداری اش بدهم که فکر نکند باید ” خودم” را ببرم بخوابد ” من” خسته است! “علیرضاروشن” بعضی.

من از براي مصلحت در حبس دنيا مانده ام . …. بكشد دل داري اش بدهم، كه فكر نكند بگويم كه مي گذرد، كه غصه نخورد بايد خودم را ببرم بخوابد “من” خسته است.

باید خودم را ببرم خانه ! باید ببرم صورتش را بشویم… ببرم دراز بکشد… دلداریش بدهم ، که فکر نکند… بگویم نگران نباش ، میگذرد… باید خودم را ببرم بخوابد… “من”

بايد ببرم صورتش را بشويم… ببرم دراز بکشد…! دلداريش بدهم، که فکر نکند… بگويم نگران نباش ميگذرد…!! بايد خودم را ببرم بخوابد، “من” خسته است… *ري را 93/11/ …

باید ببرم صورتش را بشویم… ببرم دراز بکشد. دلداریش بدهم که فکر نکند. بگویم که می گذرد که غصه نخورد. باید خودم را ببرم بخوابد… “من”خسته است.

ببرم دراز بکشد… دلداریش بدهم ، که فکر نکند… بگویم نگران نباش ، میگذرد… باید خودم را ببرم بخوابد… “من” خسته است … . . تراوشات یک ذهن خسته. + نوشته شده در …

باید خودم راببرم خانه!! بایدببرم صورتش رابشویم!! ببرم دراز بکشد… دلداریش بدهم که فکر نکند. بگویم نگران نباش…میگذرد… باید خودم را ببرم بخوابد… *من*خسته …

باید خودم را ببرم خانه…!! باید ببرم صورتش را بشورم! ببرم دراز بکشد! دلداریش بدهم! بگویم نگران نباش!می گذرد! باید خودم را ببرم بخوابد! ” من ” خسته است…!

باید ببرم صورتش را بشویم ببرم دراز بکشد دلداری‌اش بدهم که فکر نکند بگویم که می‌گذرد که غصه نخورد باید خودم را ببرم بخوابد من خسته است!

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر